ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 General Support

General Support

 Minecraft Support

This is where clients can get support for their Minecraft Services.

 Server Crashes

This is where customers may face errors with booting their servers.

 Presales Questions

This is where customers can ask questions before purchasing a product

 Dedicated Servers

This is where customers may purchase dedicated servers. This is done to prevent fraud.